Stanovy

Stanovy Asociace zemědělské a lesnické techniky schválené ustavující valnou hromadou dne 9. ledna 2004 ve znění vyplývajícím ze změn schválených valnou hromadou dne 31. března 2004 a 5. dubna 2006

Asociace je zájmovým sdružením právnických osob registrovaným podle § 20 i, odst. 2 zákona č. 40 / 1964 Sb. u Krajského úřadu Jihomoravského kraje pod č.j. Rg 1/2004

Článek 1 – Název a sídlo

 1. Asociace zemědělské a lesnické techniky (ve zkratce A. ZeT).
 2. Sídlem Asociace je Brno, Zemědělská 1.

Článek 2 – Předmět činnosti

 1. Předmětem činnosti Asociace zemědělské a lesnické techniky (dále jen Asociace) je podnikání v oblastech poradenství, zprostředkování, reklamy a marketingu.

Článek 3 – Orgány

 1. Asociace ustavuje následující orgány
  • valná hromada
  • představenstvo
  • revizní komise
  • sekretariát.
 2. Jménem Asociace jednají a podepisují prezident, viceprezident a ředitel sekretariátu, a to každý samostatně. Tato pravomoc může být podle potřeby delegována rozhodnutím prezidenta nebo představenstva na další pracovníky z řad členů Asociace nebo jiné osoby.

Článek 4 – Členové

 1. Členy Asociace mohou být právnické osoby registrované v České republice, pokud s jejich přijetím souhlasí valná hromada Asociace. V období mezi valnými hromadami vyslovuje souhlas s přijetím nových členů představenstvo, do doby schválení jejich přijetí nejbližší valnou hromadou mají tito noví členové práva a povinnosti řádných členů Asociace.
 2. Členství v Asociaci není na překážku účasti jejích členů v jiných sdruženích.
 3. Člen Asociace může kdykoliv z Asociace vystoupit, popř. převést svá práva a povinnosti na jinou organizaci. Písemnou žádost o vystoupení předkládá 6 měsíců před požadovaným termínem ukončení členství.
 4. Zánik členství v Asociaci nezakládá pro bývalého člena žádná majetková práva ani povinnosti.
 5. Člen Asociace, který by opětovně porušoval členské povinnosti závažně ovlivňující dosažení cílů Asociace, může být z Asociace vyloučen. O vyloučení rozhoduje valná hromada. V období mezi valnými hromadami může představenstvo členu, který by závažným způsobem porušoval členské povinnosti, členství v Asociaci pozastavit.

Článek 5 – Valná hromada

 1. Vrcholným orgánem Asociace je valná hromada, která:
  • schvaluje změny stanov asociace,
  • schvaluje počet členů představenstva,
  • volí a odvolává členy představenstva,
  • schvaluje výši plateb na financování činnosti sekretariátu,
  • schvaluje rozpočet a roční výsledky hospodaření,
  • schvaluje počet pracovníků sekretariátu,
  • schvaluje přijetí nových členů Asociace a rozhoduje o vyloučení členů,
  • volí a odvolává členy revizní komise,
  • schvaluje zprávu revizní komise,
  • rozhoduje o zrušení Asociace.
 2. Valná hromada se schází nejméně jednou za rok. Valná hromada bude dále svolána, žádá-li o to nejméně jedna třetina členů Asociace nebo jedna třetina členů představenstva.
 3. Valnou hromadu svolává prostřednictvím sekretariátu prezident. Program valné hromady připravuje dle dispozic představenstva sekretariát.
 4. Členové Asociace delegují na valnou hromadu po jednom statutárním zástupci. Všichni členové Asociace jsou rovnoprávnými členy bez hierarchického postavení při hlasování. Valná hromada je usnášení schopná za přítomnosti minimálně jedné třetiny členů. Závěry k otázkám, které vyžadují vyjádřit společnou vůli členů, se přijímají usnesením.
 5. Usnesení valné hromady nezasahují do řízení členských firem a mají charakter návrhů a doporučení pro rozhodovací proces ve firmách. Usnesení valné hromady jsou přijímána prostou většinou hlasů přítomných členů Asociace.
 6. V případě potřeby urychleného rozhodování je možné přijmout usnesení valné hromady „per rollam“. Návrh usnesení rozešle sekretariát, členské firmy svoje stanovisko vyznačí na originálním výtisku a vrátí zpět sekretariátu; originály všech zpět doručených usnesení archivuje sekretariát. K přijetí usnesení valné hromady „per rollam“ je potřeba souhlasu alespoň jedné třetiny všech členů Asociace.

Článek 6 – Představenstvo

 1. Počet členů představenstva navrhuje a schvaluje valná hromada.
 2. Představenstvo
  • volí ze svých řad prezidenta a viceprezidenty Asociace,
  • schvaluje návrh rozpočtu,
  • schvaluje podnikatelské záměry
  • navrhuje změny stanov Asociace,
  • navrhuje velikost a schvaluje složení sekretariátu.
  • stanovuje plat ředitele sekretariátu.
 3. Představenstvo je voleno na dobu čtyř let z členů Asociace. Opětovné zvolení je možné.
 4. Členství v představenstvu, jakož i výkon funkce prezidenta a viceprezidenta jsou funkce čestné a dobrovolné. Valná hromada může na základě výsledků činnosti Asociace schválit za činnost v představenstvu odměnu.
 5. Představenstvo zasedá nejméně dvakrát do roka. Mimořádná schůze představenstva bude svolána, požádá-li o to nejméně třetina jeho členů.
 6. Svolání představenstva zajišťuje na základě pokynů prezidenta nebo žádosti členů představenstva sekretariát Asociace.
 7. Představenstvo je usnášení schopné za přítomnosti minimálně jedné poloviny členů. Usnesení představenstva jsou přijímána prostou většinou hlasů přítomných členů představenstva, v případě rovnosti je rozhodující hlas předsedajícího.
 8. Ze schůze představenstva je pořizován zápis, který podepisují představenstvem pověřený ověřovatel zápisu a který je doručován všem členům Asociace.

Článek 7 – Revizní komise

 1. Revizní komise se skládá z předsedy a dalších dvou členů volených valnou hromadou na období čtyř let. Opětovné zvolení je možné.
 2. Členství v revizní komisi je funkcí čestnou a dobrovolnou. Valná hromada může na základě výsledků činnosti Asociace schválit za práci v revizní komisi odměnu.
 3. Předsedou ani členem revizní komise nemůže být člen představenstva ani pracovník sekretariátu Asociace.
 4. Revizní komise
  • vyjadřuje se k návrhu rozpočtu a návrhu účetní uzávěrky,
  • vyjadřuje se k dalším materiálům předkládaným valné hromadě,
  • dohlíží na hospodaření Asociace.
 5. Revizní komise odpovídá za výkon své funkce představenstvu. Nestanoví-li představenstvo jinak, předkládá mu svoji zprávu vždy po uplynutí kalendářního roku, a to nejpozději do 30. 06. následujícího roku.

Článek 8 – Sekretariát

 1. Sekretariát zajišťuje odbornou, hospodářskou a běžnou správní agendu Asociace, připravuje podklady pro jednání představenstva a valné hromady, zabezpečuje průběžnou vzájemnou informovanost členů Asociace.
 2. Sekretariát je zřizován v sídle Asociace.
 3. Počet pracovníků sekretariátu navrhuje představenstvo a schvaluje valná hromada. V čele sekretariátu je ředitel, který odpovídá za jeho činnost. Ředitel sekretariátu je do funkce ustaven představenstvem, které rovněž stanovuje jeho plat.
 4. Zařazení (funkce, třídy, mzdy) pracovníků sekretariátu a jeho personální obsazení přísluší do pravomoci ředitele sekretariátu.
 5. Osobní hmotná zainteresovanost pracovníků sekretariátu bude zaměřena na plnění úkolů a dodržení rozpočtu sekretariátu.
 6. Předmět činnosti sekretariátu a specifikací služeb poskytovaných členům v běžném roce předkládá sekretariát představenstvu vždy do konce předcházejícího roku.

Článek 9 – Majetkové poměry a zásady hospodaření Asociace

 1. Asociace za své závazky odpovídá svým majetkem.
 2. Majetek Asociace spravuje sekretariát, přičemž je povinen počínat si s péčí řádného hospodáře a využívat ho efektivně k předmětu činnosti Asociace.
 3. Asociace hospodaří na základě rozpočtu schváleného valnou hromadou.
 4. Hospodaření se řídí platnými předpisy. Za hospodaření sekretariátu odpovídá jeho ředitel.
 5. Specifikaci a rozsah služeb poskytovaných sekretariátem členským firmám schvaluje na základě návrhu představenstva na roční období valná hromada, která rovněž na základě kalkulace předložené představenstvem schvaluje cenu za tyto služby.
 6. Úhrada za služby poskytované sekretariátem je splatná v jedné nebo ve dvou splátkách na základě faktur vystavených sekretariátem.
 7. Firmy, jimž členství vznikne v průběhu kalendářního roku, platí alikvotní část ceny služeb, a to do 30 dnů od oznámení o přijetí za člena.
 8. Dosažený disponibilní hospodářský výsledek slouží k financování činnosti Asociace v dalším období popř. k úhradě ztrát z hospodaření v předchozích letech.

Článek 10 – Závěrečná ustanovení

 1. Asociace je založena dnem podpisu smlouvy zakládajícími členy.
 2. Při zrušení Asociace provede její likvidaci představenstvem jmenovaný likvidátor. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy Asociace přímo úměrně podle doby jejich členství v Asociaci.
 3. Asociace zaniká výmazem z registrace.
 4. Prvopis stanov je uložen v sekretariátu. Každý člen Asociace obdrží sekretariátem ověřené vyhotovení stanov.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací